นายสุรังศรี ดวงบุญมี
ผู้อำนวยการโรงเรียน

Online: 1 user(s)


นายสุรังศรี ดวงบุญมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนนายอภิชาณ ศิลาคม
ครูชำนาญการพิเศษ
นางพรรณี จันทร์น้อย
ครูชำนาญการ
นางลาวัลย์ มิตรพะมา
ครูชำนาญการพิเศษ
นายโสทร กมุทศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางวรางคนางค์ วิชิตพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นายวิสิทธิ์ วิสัยหมู
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวศรัญญา คุณาวัฒน์
เจ้าหน้าที่ธุรการ


ข่าวหนังสือพิมพ์
ภาพข้างล่างคือข่าวกิจกรรม
  หน้าแรก  :  เกี่ยวกับเรา โรงเรียนหนองแดงสร้างประทายพัฒนา  :  โรงเรียนหนองแดงสร้างประทายพัฒนา ยินดีต้อนรับทุกท่าน
หมวด: กิจกรรมการเรียนการสอน
Best Practice กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรมรักการอ่าน
27-05-2012 เข้าชมแล้ว: 23885
Best  Practice กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรมรักการอ่าน

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕
โรงเรียนหนองแดงสร้างประทายพัฒนา
อำเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย


   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาเพื่อเร่งรัด ส่งเสริม  และพัฒนาให้หน่วยงานในสังกัดนำนโยบายสู่การปฏิบัติ โดย
มีกลยุทธ์และจุดเน้นที่สำคัญหลายๆ ด้าน  รวมทั้งพัฒนาการอ่านการเขียน
และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย ส่งเสริมให้นักเรียนชั้น ป.๑ - ๓ 
อ่านออกเขียนได้   ชั้น ป. ๔ -  ๖  อ่านคล่องเขียนคล่อง ใช้ภาษาไทยมีประสิทธิภาพ
เพื่อการเรียนรู้สาระการเรียนรู้อื่น เพื่อการศึกษาต่อในระดับ
ที่สูงขึ้น และเพื่อการสื่อสารสื่อความคิดได้ตามเจตนารมณ์ 
                    แม้ว่าโรงเรียนหนองแดงสร้างประทายพัฒนา 
ได้พยายามส่งเสริมและยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยมาอย่างต่อเนื่องก็ ตาม 
นักเรียนส่วนหนึ่งก็ยังมีปัญหาด้านความสามารถการอ่านการเขียนภาษาไทย บางคนยังอ่านเขียนไม่คล่อง
ทั้งๆ ที่เรียนอยู่ในชั้น ป. ๔ - ๖  จึงทำให้เป็นปัญหาในการจัดการเรียนการสอนของคณะครู
ในทุกกลุ่มสาระการเรียน รู้ และส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่อ่อนด้อยตามไปด้วย  

                     การอ่าน เป็นทักษะที่สำคัญอย่างยิ่งในการเรียนรู้ ทั้งที่เป็นการเรียนรู้ทางวิชาการและการรับรู้ข่าวสารข้อมูลต่างๆ 
ซึ่งจะเป็นสิ่งสำคัญที่จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม  แต่ปัจจุบันคนไทยส่วนใหญ่มีนิสัยรักการอ่านน้อยมาก
ทำให้การพัฒนาด้านต่างๆ เป็นไปอย่างล่าช้า  โรงเรียนจึงต้องส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน  
เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่องของนักเรียนทุกชั้น  และเพื่อให้มีความสามารถด้านการฟัง
พูด อ่าน เขียน และคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งยังใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นอย่าง
มีคุณภาพอีกด้วย  เพื่อจะได้นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน   
 


                     ๑.  เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียน
                          ภาษาไทยของนักเรียน
                      ๒.เพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับผู้เรียน

 


                     ๑.  วิเคราะห์สภาพปัญหา  ครูประจำชั้น ป. ๑ - ๖ วิเคราะห์สภาพปัญหาปัจจุบันของนักเรียนที่มีปัญหาการอ่านไม่คล่องเขียนไม่ คล่องของแต่ละชั้น       
                     ๒. กิจกรรมภาษาไทยวันละคำ  ได้กำหนดให้นักเรียนชั้น ป.๔-๖ นำเสนอภาษาไทยวันละคำที่หน้าแถวตอนเช้าทุกวัน  โดยนำเสนอวันละ ๑ ชั้น 
เช่น ชั้น ป.๔  นำเสนอ ในวันจันทร์  ชั้น ป.๕ นำเสนอใน วันอังคารและวันพุธ  ชั้น ป.๖ นำเสนอในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์   โดยนักเรียนจะเขียนคำ  คำอ่าน 
ความหมาย  บนแผ่นกระดาษ เอ ๔ แล้วอ่านแบบสะกดคำและแจกลูก ให้นักเรียนทุกคนอ่านตาม  ๒ รอบ เสร็จแล้วติดบัตรคำที่อ่านไว้ที่ป้ายหน้าห้องสมุดของโรงเรียน 
จากนั้นนักเรียนชั้น ป.๑ - ๖ ทุกคนจะมาจดคำที่อ่านลงในสมุดบันทึกภาษาไทยวันละคำ    กิจกรรมนี้นอกจากได้รับความรู้แล้ว ยังฝึกให้นักเรียนกล้าพูด
กล้าแสดงออกอีกด้วย
                     ๓. การจัดทำบันทึกการอ่าน  กำหนดเวลาหลังจากเข้าแถว  ประมาณ ๐๘.๔๐ - ๐๘.๕๕  นักเรียนชั้น ป.๑ - ๖
ทุกคนอ่านหนังสือจากห้องสมุด และมุมหนังสือในห้องเรียน  เมื่ออ่านจบเรื่องนักเรียนจดบันทึกลงในสมุดบันทึกการอ่านของนักเรียนแต่ คน    
เมื่อสิ้นภาคเรียนครูจะนำมาเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการเรียนในวิชาภาษา ไทย
                    ๔. การจัดป้ายนิเทศให้ความรู้  จัดเดือนละ 1 ครั้ง โดยให้ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ และวันสำคัญต่างๆ  ที่เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน     
รวมถึงมีการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการเรียนการสอนแล้วให้นักเรียนมีส่วน ร่วมทุกคน  เช่น ประกวดเรียงความ  คำขวัญ  บทร้อยกรอง ฯลฯ

๑. ครูที่สอนวิชาภาษาไทยทุกคนตระหนักและเห็น
ความสำคัญของปัญหานักเรียนที่อ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง  จึง
ร่วมใจกันแก้ไขปัญหา
๒. นักเรียนให้ความสนใจใฝ่เรียนรู้ เห็นคุณค่าการใช้
ภาษาไทยได้ถูกต้องและสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี
๓. ผู้บริหารสถานศึกษามีการควบคุม นิเทศ ติดตาม
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง     


หมวด: กิจกรรมการเรียนการสอน
»การแข่งขันกีฬานักเรียน โพธิ์ชัยเกมส์ ของกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 5
16-07-2014
»ทัศนศึกษา เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555
16-07-2014
»วันไหว้ครู 2554
16-07-2014
»Best Practice กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรมรักการอ่าน
27-05-2012
»อบจ.หนองคายมอบห้องเรียนอัจฉริยะ
27-05-2012
 
หน้าแรก  เกี่ยวกับเรา โรงเรียนหนองแดงสร้างประทายพัฒนา  โรงเรียนหนองแดงสร้างประทายพัฒนา ยินดีต้อนรับทุกท่าน
โรงเรียนหนองแดงสร้างประทายพัฒนา
หมู่ 6 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43100
โทรศัพท 042-991004 email: info@nongdaeng.orgCopyright©2015 nongdaeng.org
Development from SMEweb 1.5f Power By คุณครู.คอม